ANALIZA NASŁONECZNIENIA

Analiza nasłonecznienia jest jednym z głównych czynników determinujących kształt budynku powstających w zabudowie zurbanizowanej, a odpowiednie wykonanie na etapie projektu może zaważyć na pomyślności inwestycji!
Zagadnienia dotyczące nasłonecznienia pomieszczeń w polskim prawodawstwie architektoniczno-budowlanym są ujęte w skromnym zapisie dwu ustępów §60 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Analiza nasłonecznienia jest jednym z głównych obszarów konfliktów, wynikających z naruszeń interesów sąsiadów, tworząc istotną grupę ryzyk związanych z niemal każdą inwestycją w polskich miastach. Błędy związane z brakiem spełnienia wymaganych warunków nasłonecznienia pomieszczeń mieszkalnych, przy jednoczesnej niedostatecznej klarowności zapisów §60 WT, rodzących pola do rozbieżnych interpretacji, przyczyniają się do wydłużenia prac projektowych i postępowań administracyjnych na etapie poprzedzającym inwestycje oraz niewspółmiernie wyższymi kosztami i opóźnieniami, gdy ujawniane są na etapie realizacji inwestycji.
Ograniczenie czasu nasłonecznienia istniejących budynków mieszkalnych przez nowe inwestycje jest przyczyną frustracji, wynikającej z poczucia naruszenia naturalnego i niezbywalnego prawa do światła słonecznego.