MEMORIAŁ WOLNEGO SŁOWA

Opis Idei
Za zadanie projektowe przyjelismy wykonanie pomnika żywego, miejsca nie tylko upamiętniającego, ale podejmującego ważną tematykę tożsamości narodowej, a zarazem tworzącego nowe wzorce patriotyczne.
Istotą Memoriału jest przekaz tak, jak kiedyś: ODWAGA SŁOWA - WOLNOŚCIĄ!

Proponowana forma, zakres kubaturowy, kształt są w naszym odczuciu adekwatne do wagi tworzonego Memoriału – do odwagi ludzi narażających się na szykany ze strony komunistycznych władz, za Naszą Wolność.

Jako, że pamięć jest podstawą Narodu, Memoriał powinien zostać wykonany na miarę taką, jaką tylko jesteśmy w stanie dzisiaj oddać. W związku z czym, pomimo znaczącej wysokości pomnika zaprojektowano podziemie, które będzie pełnić funkcje ekspozycyjne oraz miejsce spotkań dla tworzenia nowych inicjatyw patriotycznych. Wolny kraj potrzebuje ruchów patriotycznych – stale żywych sygnałów.

Równie ważną kwestią jest potraktowanie placu jako miejsca, które będzie gromadzić wszystkie pokolenia Polaków. Zaczynając od dzieci, które poprzez
przebywanie (zabawę) w przyszłości będą znać wartość Wolnego Kraju. Nauka poprzez zabawę polegającą na przekładaniu liter, tworzeniu wyrazów, z każdym
nowym dniem staje się zrozumiała dla młodego obywatela Naszego Kraju. ­­­Młodzież będzie miała możliwość wykonania własnych druków metodą podziemnych ugrupowań na specjalnie do tego przeznaczonych stołach w centralnej części pomnika. Dla dorosłych została stworzona przestrzeń do spotkań. W związku z sąsiednim budynkiem Polskiej Agencji Prasowej miejsce to może zostać wykorzystane do prowadzenia wywiadów dziennikarskich. W projekcie została użyta drewniana posadzka w kolorze głębokiej czerwieni. Barwa ma na celu przypominać o odwadze, towarzyszącej podziemnym ugrupowaniom. Kolor ten jest także stymulatorem i może prowokować do odważniejszych wypowiedzi podczas prowadzenie wywiadów dziennikarskich.

Projektowany Memoriał łącznie sięga 8m. Wysokość została podyktowana dwoma względami; rangą pomnika oraz wysokościami budynków sąsiednich.
Plac został zaprojektowano w sposób przyjazny, aby przyciągnąć ludzi do spędzenia aktywnie wolnego czasu. Dzieje się tak, ponieważ została wprowadzona ekspozycja polegająca na części stałej oraz części warsztatowej. W centralnej części pomnika będzie możliwość wykonania druków na najprostszych sztancach używanych w czasie okupacji, zakupienia arkuszy papieru oraz czcionek drukarskich. Oprócz walorów edukacyjnych zaplanowana restauracja oraz część ekspozycyjna będzie generować przychód konieczny do utrzymania obiektu oraz rozwijania działalności Komitetu.

Proponowany układ placu został wykonany w taki sposób, aby uzyskać możliwie najwięcej powierzchni zielonej. W obecnej chwili tą cześć miasta odczuwa się jako chaotyczny narost budynków, betonów, parkingów, co sprawia wrażenie bardzo niekorzystne. Poprzez likwidację parkingów w obszarze opracowania oraz zgrupowania ich po drugiej stronie ulicy, uzyskuje się klarowną przestrzeń placu.
Istotą Memoriału jest przekaz tak, jak kiedyś: ODWAGA SŁOWA - WOLNOŚCIĄ!
W projekcie użyto symboliki stołu i pióra na szkle. Słowo wypowiedziane z tą samą chwilą znika- zostaje przekaz, przekaz, który prowadzi do wolności.

Wzdłuż ul. Mysiej została zlokalizowana płyta upamiętniająca z nazwiskami osób zaangażowanych w niezależny ruch wydawniczy oraz nazwy pism i wydawnictw powstałych w ramach tego ruchu. Płyta symbolizuje ścianę, przed którą osoby te musiały stanąć i podjąć walkę. Na ścianie umieszczono orła z wyraźnie zaakcentowaną koroną, której w czasie komunizmu nie było!

Pomnik zostanie wykonany w konstrukcji lekkiej – stalowej- obłożony płytami z betonu architektonicznego gr - 3cm. Na zwieńczeniu zostaną zamontowane tafle szklane w 2% spadku, umożliwiającym odpływ. Tafle o rozpiętości  4,40m – technologicznie wykonalne.

Powierzchnia użytkowa podziemia - ok. 380k2.

Koszt całego
założenia wynosi 2. 500 000 zł brutto, co stanowi przekroczenie budżetu, jednakże inwestycja taka jest w pełni zasadna. Stojąc przed szansą wykonania Memoriału, należy znaleźć możliwości pozyskania całej sumy, aby mądrze zainwestować już zgromadzone środki.
Zamierzeniem inwestycji jest upamiętnienie bohaterskich działań w sposób twórczy i praktyczny, w związku z czym potrzebne jest odpowiednie zaplecze.